Wednesday, January 6, 2010

ျမတ္စြာဘုရား၏ မဟာပုရိသ လကၡဏာေတာ္ႀကီး(၃၂)ပါး ဘုရားရွိခုိး လကၤာ

ဆရာေတာ္ဦေဃာသိတ-ေရးသားဖြဲ႔ဆုိေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား၏ မဟာပုရိသ လကၡဏာေတာ္ႀကီး(၃၂)ပါး ဘုရားရွိခုိး လကၤာ

ဖဝါးေတာ္ ညီညာေၾကာင္း

၁။ ဘဝထိုထို၊ ေရွးအဟိုဝယ္၊ ကုသိုလ္ပြားလူး၊ တရားထူး၌၊

စူးစိုက္ၿမဲလ်က္၊ ေဆာက္တည္ခ်က္ကို၊ တားဖ်က္မႏိုင္၊

ၾက႔ံခုိင္ခဲ႔ျခင္း၊ ေကာင္းမႈရင္းေၾကာင္႔ .....

(က) ေရႊေျခနင္းဟန္၊ နင္းျပန္အတူ၊ ၾကြမူမျခား၊

ဖဝါးေတာ္ညီညာ၊ လကၡဏာေတာ္၊

အာႏုေဘာ္ျဖင္႔ .....

(ခ) က်ဴးေက်ာ္ဝ႔ံစား၊ လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္၊ စြမ္းအားရွိမူ၊

ဘယ္ရန္သူမွ်၊ မျပဳဝံ႔ပါေသာ .....

ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား .....။

ဖဝါးေတာ္ဝယ္ တစ္ရာ႔ရွစ္ကြက္ စက္လကၡဏာပါရွိေၾကာင္း

၂။ သူ႕ခ်မ္းသာေဆာင္၊ မေၾကာက္ေအာင္ရြယ္၊

ေစာင္႔ေရွာက္ကယ္၍၊ ဖြယ္ရာၿခံရံ၊ လွဴဒါနံေၾကာင္႔ .....

(က) ဝန္းရံပတ္လ်က္၊ ရာ႔ရွစ္ကြက္ျဖင္႔၊ ျမခ်က္ပံုေတာင္း၊

အကြပ္ေဆာင္း၍၊ ေထာင္ေပါင္းအကန္႔၊

ရွင္းသန္႔ျပတ္သား၊ ေျခေတာ္ဖဝါး၌၊ ႀကီးမားေတေဇာ္၊

စက္ေတာ္ရတနာ၊ လကၡဏာျဖင္႔ .....

(ခ) မကြာခစား၊ ထံေတာ္ပါးဝယ္၊ မ်ားေသာအျခံအရံ

(ဂ) ရွိေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား .....။

ဖေနာင္႔ေတာ္၊ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းေတာ္ သြယ္ရွည္၍ ေျဖာင္႔မတ္ေသာကိုယ္ရွိေၾကာင္း

၃။ ျခပုန္းပိုးရြ၊ စသည္မရြင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို၊ အလ်ဥ္းမျပဳ၊

ဤေကာင္းမႈေၾကာင္႔ ..... (က) ဖေနာင္႔လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းသြယ္ရွည္၊

ေျဖာင္႔သည္ကိုယ္မွာ၊ လကၡဏာျဖင္႔၊

(ခ) ေမတၲာမပြား၊ တဖက္သားကုိ၊ တုတ္ဓားေဆာင္ယူ၊

သတ္လုိမူလည္း၊ ဘယ္သူမစြမ္း၊ ေဘးဘ်မ္းမရွိ၊

(ဂ) ပကတိအသက္ရွည္ေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊

ျမတ္စြာဘုရား .....။

ခုနစ္ဌာန အသားေတာ္ျပည္႔ၿဖိဳးေၾကာင္း

၄။ ခ်ိဳၿမိန္ေကာင္းျမတ္၊ ရသာဓာတ္ကို၊ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္၊ လွဴဘူးေသာေၾကာင္႔ .....

(က) ေျခေတာ္ဖမုိး၊ လက္ဖမုိးေတာ္၊ ပုခံုးေတာ္ႏွင္႔

ဂုတ္ေတာ္ခုနစ္ခ်က္၊ စုန္႔လ်က္ၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ညႇပ္႐ိုးပုခံုး၊

လက္႐ုံးရင္ေတာ္၊ ခုနစ္ေဖာ္လည္း၊ ႐ႈေမွ်ာ္မညႇိဳး၊

ဆူးၿဖိဳးတင္႔စြာ၊ လကၡဏာျဖင္႔၊

(ခ) အရသာဓာတ္၊ ထူးအျမတ္ကို မျပတ္သုံးေဆာင္

ေတာ္မူရပါေသာ၊ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား .....။

လက္ေျခႏူးည႔ံ၍ ေရႊဇာကြန္ရက္ခတ္သကဲ႔သို႔ ရွိေတာ္မူေၾကာင္း

၅။ ခ်စ္ဖြယ္စကား၊ ေပးကမ္းျငား၍၊ စီးပြားေဆာင္လင္႔ ကိုယ္တူက်င္႔ဟု၊

ေလးဆင္႔သၿဂႋဳလ္၊ သူ႕ကိုေထာက္ထား၊ ေကာင္းမႈအားေၾကာင္႔ .....

(က) လက္ဖဝါးႏွင္႔၊ ေျခဖဝါးပါ၊ ႏူးည႔ံစြာ၏၊ ရွစ္ျဖာလက္ေခ်ာင္း၊

ဆယ္ေခ်ာင္းေျခေတာ္၊ ညီမွ်ေသာ္ေၾကာင္႔၊ မုေယာ္တြင္လစ္၊

အတြင္းဆစ္၌၊ ေရးရစ္ေျဖာင္႔ေလ႔၊ စပါးေစ႔မ်ား၊ ပြတ္တံခါးသို႕၊

ေျဖာင္႔သားညီညာ၊ လကၡဏာျဖင္႔၊

(ခ) ေကာင္းစြာသိမ္းဆည္း၊ လုံးစည္းေပါင္းစု၊ လက္တြင္းျပဳအပ္၊

ပရိသတ္သာ၊

(ဂ) ရွိေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား ......။

ဖမ်က္ေတာ္ျမင္႔၍ ေမြးညႇင္းေတာ္ပ်ံေၾကာင္း

၆။ ေၾကာင္းက်ိဳးေဖာ္ျပ၊ ျမတ္ဓမၼကို၊ မိန္႔ဟေဟာက်ဴး၊

ျပဳခဲ႔ဘူး၍ .....

(က) ျမင္႔စူးဖမ်က္၊ ေရႊမ်က္ခြက္ကို၊ ေမာ႔လ်က္ဖူးဟန္၊

ေမြးညႇင္းပ်ံသည္႔၊ ႏွစ္တန္ျခင္းရာ၊ လကၡဏာျဖင္႔၊

(ခ) သတၲဝါအားလုံး၊ လူတျဖဳန္းကို၊ လႊမ္းဖံုးပုိေမာက္၊

အေခါင္ေရာက္သျဖင္႔၊ ပါေမာက္တစ္ဆူ၊

(ဂ) ျဖစ္ေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား .....။

ဧဏိမည္ေသာ (တနည္း-စပါးဖံုး) ကဲ႔သို႔ လံုးဝန္းတင္႔တယ္ေသာ သလံုးေတာ္ရွိေၾကာင္း

၇။ ႏႈတ္မႈပညာ၊ လက္ပညာကို၊ ေကာင္းစြာပို႕ခ်၊ သင္ခဲ႔ျပ၍ .....

(က) ေတာဝၿမိဳင္ဖ်ား၊ ဧဏီသားသို႕၊ စပါးဖံုးဟန္၊

လံုးလ်ားတင္႔တယ္၊ သလုံးေတာ္ခ်ယ္သျဖင္႔၊

(ခ) သံုးဖြယ္သံုးရာ၊ အျဖာျဖာကို၊ ျမန္စြာခဏ

(ဂ) ရေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား .....။

သိမ္ေမြ ့ေသာ အေရေတာ္ ႐ွိေၾကာင္း

၈။ ရဟန္းပုဏၰား၊ သူျမတ္မ်ားကို၊ ခစားဆည္းကပ္၊ သို႕ျပဳအပ္မည္၊မအပ္မည္ကို၊ စိတ္ၾကည္ၫြတ္ႏူး၊ ေမးခဲ႔ဖူး၍ .....

(က) ႏူးည႔ံအေရ၊ ပိန္းၾကာေရႊတြင္၊ ေရမတင္သို႕၊ ျမဴလွ်င္ကင္းေဝး၊

ညစ္ေၾကးမလိမ္း၊

(ခ) ခပ္သိမ္းသတၲဝါ၊ ေလာကဓာဝယ္၊ ပညာသာသူ၊

တူသူကင္းၿပီး၊ ပညာရွိႀကီး တစ္ဆူ၊

(ဂ) ျဖစ္ေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရား .....။

ဇမၺဴရာဇ္ေရႊအဆင္းကဲ႔သို႕ အသားေတာ္ဝါဝင္းေၾကာင္း

၉။ ခ်ိဳးဖဲ႔ႏိွပ္စက္၊ ဆုိတံုလ်က္လည္း၊ အမ်က္မလို၊ စိတ္မတုိခဲ႔၊

ၾကည္ညိဳခ်မ္းေျမ႕၊ ေခ်ာေမြ႕ႏုမြတ္၊ အဝတ္အ႐ံု၊ အျခံဳအခင္း၊

လွဴခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ .....

(က) အဆင္းအေရ၊ ဇမၺဴေရႊသို႔၊ လွ်ံေဝဝင္းဝါ၊

လကၡဏာျဖင္႔၊

(ခ) ဖဲဝါကတၲီ၊ သိုးေမႊးထည္ႏွင္႔၊ ပိုးထည္ႏုေပ်ာင္း၊

ထည္လိပ္ေကာင္းကုိ၊ လူေပါင္းျဗဟၼာ၊ နတ္ေဒဝါတုိ႕၊

မ်ားစြာကပ္လွဴ၊

(ဂ) မျပတ္ရေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား .....။

အအိမ္ျဖင္႔ ဖုံးလႊမ္းအပ္သည္႔ ေယာကၤ်ားနိမိတ္ရွိေၾကာင္း

၁ဝ။ မိသားအဘ၊ ေမာင္ႏွမဟု၊ သဟာယခ်င္း၊ ေကြကြင္းခဲ႔ရာ၊

ေတြ႕ေအာင္ရွာ၍၊ ေကာင္းစြာထက္ၾကပ္၊ ေပါင္းစပ္ခဲ႔ဘူး၊

ေကာင္းမႈထူးေၾကာင္႔ .....

(က) ဆင္မွဴးဆဒၵန္၊ ပံုသ႑ာန္သို႔၊ ေနဟန္တင္႔ဆံုး၊

အိမ္ဖံုးေစ႔စပ္၊ သပ္ယပ္ထင္ရွား၊ ေယာက်ၤားနိမိတ္၊

တံဆိပ္ၿပီစြာ၊ လကၡဏာျဖင္႔၊

(ခ) မ်ားစြာစုေပါင္း၊ ေထာင္ေသာင္းမက၊

(ဂ) သားေကာင္းရေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

အလံအရပ္ညီမွ် ရပ္ေတာ္မူလ်က္၊မၫႊတ္ပဲ ဒူးဝန္းေတာ္ကို သံုးသပ္ေတာ္မူႏုိင္ေၾကာင္း

၁၁။ ပုဂၢိဳလ္ယုတ္ျမတ္၊ ေရြးခ်ယ္လတ္၍၊ ေလ်ာက္ပတ္သင္႔ေလ်ာ္၊

ပူေဇာ္ခဲ႔ဟန္၊ ေကာင္းမူကံေၾကာင္႔ .....။

(က) အလံအရပ္၊ ညီလတ္ရႊန္းရႊန္း၊ ပေညာင္းဝန္းသို႔၊

ဝန္းေသာကိုယ္ေတာ္၊ ရပ္ေသာ္စူးစူး၊ မၫႊတ္ဦးပဲ၊

ေရႊဒူးဝန္းေပၚ၊ လက္ဝါးေတာ္ျဖင္႔၊ သံုးေသာ္မီေလာက္၊

ကိုယ္ထက္ေအာက္လည္း၊ အေပါက္အဆက္၊

ညီလွ်က္အမွ်၊ ကုန္းမကြတည္႔၊ ပုဏၰကာယာ၊ လကၡဏာျဖင္႔၊

(ခ) သဒၶါ-သီလ၊ သုတ-စာဂါ၊ ပညာ-ဟိရီ၊ ၾသတၲပၸီဟု၊

ခုနစ္လီဥစၥာ၊ ရတနာသာရ၊ ျမတ္ဓနျဖင္႔၊ ၾကြယ္ဝ

ခ်မ္းသာေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား .....။

ကိုယ္ေတာ္ျပည္႔ၿဖိဳး၍ ေရစီးေၾကာင္းမထင္ ေက်ာျပင္ရွိျခင္းႏွင့္လည္တိုင္ၿဖိဳးေတာ္မူေၾကာင္း

၁၂။ သူတစ္ပါးကို၊ ေကာင္းေစလို၍၊ ကုသိုလ္ပညာ၊ ဥစၥာဓန၊ သဟာယမ်ား၊

ဘယ္သို႔ပြားအ့ံ၊သူ႔အားေတာင့္တ၊ေၾကာင့္ၾကခဲ့ဟန္၊ေကာင္းမႈကံေၾကာင့္...

(က) ၿမိဳင္ယံေပ်ာ္ေမြ႔၊ ေရႊျခေသ့ၤ၏၊ ေရွ႕ထက္ဝက္ကိုယ္၊ ပမာလိုလွ်င္၊ကိုယ္ေတာ္ေအာင္ေမာင္း၊ ေရစီးေၾကာင္းမထင္၊ေရႊေက်ာျပင္ႏွင့္၊ စည္သြင္မု႐ိုး၊ ျပည္႕ၿဖိဳးလံုးျခင္း၊ လည္ပင္း သပၸါယ္၊ ဤသံုးသြယ္ျဖင့္

(ခ) ဤဝယ္ေလာကီ၊ ဤသည္ေလာကုတ္၊ ဂုဏ္ေပါင္းခ်ဳပ္ေသာ္၊ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းရာ၊ မထင္ပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား.....။

အရသာေၾကာ (၇ဝဝဝ) တို႕ အဖ်ားေထာင္၍ လည္၌စြပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း

၁၃။ သတၲဝါခပင္း၊ မညႇင္းဆဲေရွာင္၊ ကုသိုလ္ေဆာင္၍...

(က) ခုနစ္ေထာင္ေသာ၊ ရသာေၾကာမ်ား၊ အဖ်ားခ်င္းအပ္၊

လည္မွာစြပ္၍၊ မီးဓာတ္ဂဟဏီ၊ ဇီရဏီလည္း၊ အညီခ်က္ေခ်၊ အစာေၾကသျဖင္႕၊

(ခ) ေထြေထြေရာဂါ၊ ကင္းရွင္းကြာသည္၊ က်န္းမာေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား.....။

မ်က္လံုးေတာ္အလြန္ညိဳ၍ မ်က္ေတာင္ေမႊးေတာ္ အလြန္ႏုေၾကာင္း

၁၄။ မ်က္ေစာင္းမထိုး၊ မက်ိဳးမ်က္ေမွာင့္၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ခ်စ္ၾကည္၊

ၾကည့္ခဲ့သည္ေၾကာင့္...

(က) ညိဳၾကည္မ်က္လံုး၊ အ့ံမဆံုးေအာင္၊ ေရႊမ်က္ေတာင္ေမႊး၊

သြယ္ေသးႏုစြာ၊ လကၡဏာျဖင့္၊

(ခ) ပီယာသိဒိၶ၊ နတ္ေဆးရွိသို႕၊ ႀတိ-ဘံုခန္း၊ ရဟန္းလူမ်ား၊ သိၾကားျဗဟၼာ၊ နတ္သူရာဟု၊ ` သတၲဝါထိုထို၊ ၾကည္ညိဳေလးျမတ္၊ခ်စ္ခင္အပ္ပါေသာ၊ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရား.....။

သင္းက်စ္ေတာ္အသားလႊာပါရွိေၾကာင္း

၁၅။ ကုသိုလ္တရား၊ ဟူသည္မ်ား၌၊ ေရွ႕သြားအမွဴး၊ ဦးစီးေခါင္းခံ၊

ေဆာ္စီမံဖူး၊ ေကာင္းမႈထူးေၾကာင့္...

(က) နဖူးေတာ္ဝယ္၊ ေရႊျပားျခယ္သို႕၊ တင့္တယ္လွစ္လွစ္၊ အသားစစ္မွ၊ သင္းက်စ္ေတာ္လႊာ၊ လကၡဏာျဖင့္၊

(ခ) သတၲဝါထိုထို၊ မ်ားလူဗိုလ္တို႕၊ ကိုယ္ေတာ္ေနာက္၌ စိုက္စိုက္မကြာ၊ လိုက္ရပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား..။

ေမြးတြင္းေတာ္တစ္ခုတစ္ခု၌ ေမြးညႇင္းတစ္ပင္စီႏွင့္ နဖူးေတာ္၌ ဥဏၰလံုေမြးရွင္ေတာ္ပါရွိေၾကာင္း

၁၆။ မလိမ္မေထာင့္၊ သစၥာေစာင့္၍ ရိုးေျဖာင့္မွန္စင္း၊တရားရင္းေၾကာင့္...

(က) ေမြးတြင္းတစ္ခု၊ ျမႊာမစုဘဲ၊ တစ္ခုစီတြင္္၊ တစ္ပင္စီသာ၊ ရွင္းစြာသင့္ေလ်ာ္၊

ေမြးညႇင္းေတာ္ႏွင့္၊ မ်က္ေမွာင္ေတာ္ႏွစ္ဘက္၊ အလယ္ခ်က္ဝယ္၊ လံဝက္ေလာက္မွ်၊ ဆြဲကရွည္လာ၊

လႊတ္လိုက္ ပါမူ၊ လက်္ာရစ္ေခြ၊ ျဖဴေရာင္ေဝ သည္႕၊ေရႊနဖူးဝယ္၊ေသာက္႐ွဴးၾကယ္သို႕၊ ႏုနယ္ဂြမ္းပံု၊ ဥဏၰလံုျဖင့္၊

(ခ) သံုးဘံုလူဗိုလ္၊ ကိုယ္ေတာ္စိတ္ၾကိဳက္၊ အလိုလိုက္ခါ၊ပါရပါေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရား.....။

သြားေတာ္ (၄ဝ) ေစ့၍ သြားေတာ္မက်ဲသိပ္သည္းေစ့စပ္ေၾကာင္း

၁၇။ ကုန္းတိုက္စကား၊ ၾကဥ္ေရွာင္ရွား၍၊ ကြဲျပားမကပ္၊ ၾကားေစ့စပ္သျဖင့္၊ ေစ့စပ္ၿပီးကို၊ ၿမဲေအာင္ဆိုခဲ့၊ ထိုကုသိုလ္ေတာ္၊ ႏႈိးပင့္ေဆာ္၍...

(က) သြားေတာ္ေလးဆယ္၊ ျပည္႕ၿဖိဳးၾကြယ္လ်က္၊ ေသးသြယ္စိပ္စိပ္၊

သိပ္သိပ္ထူထဲ၊ မက်ဲသြားမွာ၊ လကၡဏာျဖင့္၊

(ခ) ညီညာၿမဲစြဲ၊ သူပင္ခြဲလည္း၊ မကြဲၿပိဳႏုိင္၊ ၾကံ့ခိုင္ေစ့စပ္

ပရိသတ္သာ၊

(ဂ) ရွိေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရား.....။

ရွည္ျပန္႕ႏူးညံ့ေသာ လွ်ာေတာ္ႏွင့္ အဂၤါရွစ္တန္ ျဗဟၼာသံ ကရဝိက္သံရွိေၾကာင္း

၁၈။ သူ႕နားမခ်မ္း၊ ၾကမ္းၾကမ္းၾကဳတ္ၾကဳတ္၊ အယုတ္တမာ၊ မဆိုပါပဲ၊ ခ်ိဳသာဧၾကည္၊ ဆိုခဲ့သည္ေၾကာင့္...

(က) လွ်ာရွည္ႀကီးျပန္႕၊ လွ်ာႏူးညံ့လွ်က္၊ ရွင္းသန္႕ခ်ိဳသာ၊

သိသာနာဖြယ္၊ ပြဲလယ္မထြက္၊ လံုး-နက္-ပဲ့တင္၊

အဂၤါရွစ္တန္၊ ျဗဟၼာကရဝိက္၊ ေကာင္းဟိတ္သံသာ၊

လကၡဏာျဖင့္၊

(ခ) ဆိုခါရင့္က်ဴး၊ စကားစူး၍၊ အထူးလိုက္နာ၊ ၾသဇာျပန္႕လႈိင္၊

အာဏာထူး ပိိုင္ေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား ၊ ျမတ္စြာဘုရား.....။

လဆန္း (၁၂) ရက္ လႏွင့္ ျခေသၤ့မင္း၏ေမးသကဲ့သို႕ျဖိဳးေသာေမးေတာ္ရွိေၾကာင္း

၁၉။ အႏွစ္မဆံ၊ ယူရန္ကင္းေလ်ာ့၊ အေသာအဖ်င္း၊ ေျပာျခင္းမေလ့၊ ကုသိုလ္ေငြ ့ေၾကာင့္...

(က) ျခေသၤ့မင္းလို၊ ရႊန္းစိုပံု႕ပံု႕၊ ၿဖိဳးစုန္႕စုန္႕လွ်င္၊ ျပံဳးေတာ့မည္ပံု၊

ဆန္းတုန္ဆယ္႕ႏွစ္ရက္၊ စန္းယုန္စက္သို႕၊ ေရာင္ယွက္ထြန္းေပၚ၊ျမတ္ေမး ေတာ္ျဖင့္၊

(ခ) က်ဴးေက်ာ္ဘယ္သူ၊ တစ္ေယာက္လူမွ်၊ ကလူႏုိင္ထက္၊

မခ်ိဴးဖ်က္ႏုိင္ပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား.....။

ညီညြတ္ေသာသြားေတာ္ႏွင့္ ျဖဴေဖြးေသာ စြယ္ေတာ္ေလးဆူရွိေၾကာင္း

၂ဝ။ ႀကီးငယ္ေတာင္းလွ်င္၊ ခ်ိန္ခြင္တိုရွည္၊ လိမ္လည္လုယက္၊

ခိုးႏွိပ္စက္၍၊ အသက္ေမြးျခင္း၊ ကင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္...

(က) မေခါမသီ၊ စိန္ကိုစီသို႕၊ ေျပညီသြားေတာ္၊စြယ္ေတာ္ေလးဆူ၊

ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴသား၊ ကိုယ္ေတာ့္သြား၏၊ ႏွစ္ပါးျခင္းရာ၊

လကၡဏာျဖင့္၊

(ခ) ယုတ္မာေကာက္က်စ္၊ ဆိုးညစ္ေသာသူ၊ မပါမူ၍၊

ေျဖာင့္ျဖဴးသပၸါယ္၊ လ-၌-ၾကယ္သို႕ စင္ၾကယ္ေသာ

အျခံအရံရွိေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား.....။

လကၡဏာေတာ္ဘုရားရွိခုိး နိဂုံးခ်ဳပ္

ဤ သုိ႔ေကာင္းမႈ ၊ကုိယ္ေတာ္ျပဳ၍ ၊ ယခု အခါ ဝယ္ ၊

သုံးဆယ့္ႏွစ္ပါး ၊ေယာက်ၤား အဂၤါ ၊ လကၡဏာျဖင့္ ၊

စၾကၤာသခင္ ၊ ျဖစ္မည္လွ်င္တည့္ ၊စက္-ဆင္-ျမင္း - ျမ ၊ မ-ေဌး-သား ဟု ၊

ခုႏွစ္ပါး ရတနာ၊ သားမွာ တစ္ေထာင္၊ေလးကၽြန္ေဘာင္ဝယ္ ၊

ဘုန္းေခါင္စကၠဝတ္၊ မခၽြတ္ျဖစ္မည္ ။ ေလွ်ာက္တင္သည္ကုိ ၊

မထီမေလး ၊ တံေတြးေပါက္ႏွယ္ စြန္႔ပစ္ပယ္ ၍

ေသာင္းနယ္ ေလာကဓာတ္ ၊ လႊံ႔ပတ္ေၾကညာ ၊

မဟာ ဓမၼရာဇ္ ၊မင္းဆုံးျဖစ္လ်က္၊ ေရတြက္စစ္က်ဳံး ၊ အံ့မဆုံးေအာင္ ၊

ဘုန္းေတာ္ ေျခာက္စုံ ၊ ဂုဏ္ေတာ္ အနန္း ၊ ဉာဏ္ေတာ္ ျဖာျဖာ ၊

လကၡဏာ နိသင္ ၊ အၿမဲဆင္ေသာ ၊ရွင္ပင္ဘုရား၊

ကုိယ္ေတာ္အားကုိ ၊ကုိးစားၾကပ္ၾကပ္ ၊ၿမဲဆည္းကပ္လ်က္ ၊

တုပ္ဝပ္ရုိက်ဳိး ၊လက္စုံမုိး၍

၊ရွိခုိးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

သာဓု….သာဓု……သာဓု

***********************************************************************

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: