Saturday, January 2, 2010

ဇာတိမလာေရးႏွင့္ နိဗၺာန္ အျမင္ -၁၁ (ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္)

ဗုဒၶ အဘိဓမၼာ-ခႏၶာျဖစ္ေပၚပုံ
--------------------------------
ဒါျဖင့္အာရုံသိသေဘာ ဆုိတဲ့ဘဝ ဟာ ဘယ္လုိ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚတယ္ ဆုိတာကုိ ဘုရားေဟာ အဘိဓမၼာက်မ္း နဲ႔အက်ဥ္း ဆုံးနားလည္ေအာင္ သင္ရေအာင္ အဘိဓမၼာ က်မ္းဆုိတာ အားလုံးသိတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ က်ယ္ လည္းက်ယ္ ဝန္းတယ္။ နက္လည္း နက္ရႈိင္း တယ္ ေနာ္။ အတတ္ႏုိင္ဆုံးႀကဳိးစားၿပီးေတာ့ ဒါကုိ ၿခဳံသင္ေပးမယ္ေနာ္။
ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လုံး ၊ စာတစ္ရာ၊ ပုံတစ္ခ်ပ္ တဲ့။ ေရွးစကားရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ပုံစံနဲ႔သင္တာဟာ ပုိၿပီးခရီးေရာက္တယ္လုိ႔ မွတ္ပါ။


အဓိက ပရမတၳ တရားသည္ ဘယ္ႏွစ္ပါးရွိလဲဆုိေတာ့ ေလးပါးရွိတယ္။ စိတ္ရယ္ ၊ ေစတသိတ္ရယ္၊ ရုပ္ ရယ္၊ နိဗၺာန္ ရယ္ ဒါပဲရွိတယ္ မဟုတ္လား။ဒါသည္ တကယ့္ အရွိတရားေနာ္၊ စိတ္ ေစတသိတ္မွာ တစ္ခါ အာရုံသိ ျဖစ္တဲ့အခါ ဒါေတြ ဘယ္လုိ ပါသ လဲၾကည့္ရ ေအာင္ေနာ္။
အာရုံဒြါရတုိက္ခ်ိန္မွာ (ဒီပဲရင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အဆုံးအမ ကုိ ယူရေအာင္၊ မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားရဲ႔ အဆုံး အမ ေဟာစဥ္ လဲပါရမွာပဲ။ခုလုိ ဝါရင့္ဆရာေတာ္ ေတြရဲ႔ အဆုံး အမ ေတြ ေပါင္းစုၿပီး ပါေတာ့ ပုိမေကာင္းဘူးလား)၊ (ေကာင္းပါတယ္ ဘုရား)။
ပုဂၢဳိလ္စြဲ မထားနဲ႔ေနာ္။ ( တစ္ပါးတည္း ဉာဏ္ နဲ႔ သုံးတဲ့အခါ ၊ စကားလုံးေရြးတာ အားနည္းတဲ့အခါ နည္းသြားတတ္တယ္။)ဒီပဲရင္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးလည္း ရဟႏၱာလုိ႔ သမုတ္တာပဲ ၊ ေရႊက်င္သာသနာပုိင္ ႀကီးေနာ္။)
(အာရုံသိေပၚတာဟာကြယ္ ေက်ာက္ခဲႏွစ္လုံးကုိ အားနဲ႔ခတ္သလုိ ပဲတဲ့။ ) အာရုံသိ ျဖစ္ေပၚပုံကုိ အက်ဥ္းဆုံးနည္းနဲ႔ ျပခဲ့တယ္ မွတ္ပါ။ တျခားနည္းနဲ႔ ျပမယ္ဆုိရင္ အၾကာႀကီးျပရလိမ့္မယ္။
အဘိဓမၼာ က်မ္းသာခ်ျပရရင္ အကုန္ အိပ္ငုိက္ကုန္မယ္။ ေနာက္ သုံးနာရီနဲ႔မၿပီးဘူး။ ဒါကုိ က်ဥ္းလုိက္တာေနာ္။ အာရုံသိသေဘာေပၚတာသည္ ေက်ာက္ခဲႏွစ္လုံး ကုိ အားနဲ႔ခတ္ သလုိ ပဲတဲ့။ ေက်ာက္ခဲႏွစ္လုံးကုိ အားနဲ႔ ခတ္လုိက္ရင္ မီးေလးပြင့္သြားတယ္ မဟုတ္လား။ (တင္ပါ့ဘုရား)။
အာရုံဒြါရ တုိက္တဲ့ အခ်ိန္ ။ အဲဒီလုိ တုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ေစတသိတ္ ေတြ ျဖစ္ခြင့္ရသြားတယ္တဲ့။ တစ္ေပါင္းတည္း ျဖစ္ခြင့္ရတယ္။ ပုံစံနဲ႔နားလည္ ရမယ္ေနာ္။ ဒီလုိ ေပါင္း ေလာင္သြားလု႔ိ ျဖတ္ခနဲေပၚတာကုိ ဖႆ လုိ႔ေခၚတယ္။
ဖႆ ဆုိတာ ေပါင္းေလာင္တာပဲ ၊ ေပါင္းေလာင္ တယ္ ဆုိတဲ့စကား တျခားက ရတာ မဟုတ္ဘူး။လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားဆီကရတာ မွတ္။ (ေျခာက္ပါး ဖႆ ျဖန္းျဖန္းထလ်က္) ဆုိတာ လွ်ပ္စစ္လက္ သလုိပဲေပါ့။ ေလာင္တာပဲေပါ့ေနာ္။ဒီဘက္က အာရုံျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ဒီဘက္က ဒြါရျဖစ္မယ္။ အာရုံ ဒြါရ ဆုိတာကုိ မ်က္စိ လည္ခ်င္ လည္ လိမ့္မယ္။
ဒီ ဘက္က အသံျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဒီဘက္နားကျဖစ္မယ္ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ အာရုံ -ဒြါရ တုိက္တဲ့အခ်ိန္ ။ အဲဒီ အခ်ိန္က်မွ ရုပ္ေတြေပါင္းေလာင္တာနဲ႔တၿပဳိင္နက္ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ ဝိဉာဥ္ ေလးခုသည္ ေပါင္းစုခြင့္ ရတယ္တဲ့။ ဝိဉာဥ္ ဆုိတာသည္ ဘယ္ ကလာလဲဆုိေတာ့ သူသည္ စိတ္၏ အမည္ ျဖစ္ေနပါတယ္။
အဘိဓမၼာ မွာ ေဝဒနာ ၊ သညာ။ သခၤါရ သည္ ေစတသိတ္ရဲ႔ အမည္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘယ္ က လာလဲဆုိေတာ့ စိတ္တစ္ခ်က္ေပၚရင္ပါၿပီးသားတဲ့။
ဖ်တ္ကနဲ ေပၚတဲ့အခါ ဒီမွာ ေပၚတယ္ ဆီလာေပၚတာတဲ့။ သူ႔အလုိလုိ ေပၚခြင့္မရဘူးေနာ္။ ပင္မစိတ္က ဒါေနာ္။ အာရုံျဖစ္တဲ့ ေစတသိတ္က ဒါေတြပဲတဲ့။
ေနာက္ ၅၂-ပါးရွိတယ္ ဆုိတာ ေဝဒနာ မွာ -၁၊ သညာ မွာ ၁၊ သခၤါရမွာ ၅၀ လုိ႔ ခြဲလုိက္တယ္။ တစ္ေပါင္းတည္းေနာ္။ ပင္မစိတ္က တစ္ခုတည္းပါတာ။ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္တာ ။ သူ႔အလုိလုိ လည္း စိတ္ တစ္စိတ္တည္းေပၚ မေနဘူး။

အာရုံဒြါရ တုိက္ခ်ိန္မွာ သာျဖစ္ၿပီး တစ္ေပါင္းတည္းပါသြားတာ ။ ဒီေတာ့မွ သိ ဆုိတဲ့သေဘာ တရား ျဖစ္လုိက္တာ။ဆုိင္ရာ အာရုံသိေပါ့ေနာ္။ နားမွာ ဆုိရင္ အသံအာရုံသိ ျဖစ္လုိက္တာယ္။ မ်က္စိမွာ ဆုိရင္ အဆင္းအာရုံသိ၊ ႏွာေခါင္းမွာ ဆုိရင္ အနံ႔ အာရုံသိ၊ လွ်ာမွာ ဆုိရင္ အရသာအာရုံသိ၊ ကုိယ္ မွာ ဆုိရင္ အေတြ႔ထိ အာရုံသိ၊ စိတ္မွာ ဆုိရင္ ဓမၼာရုံ အာရုံသိ ျဖစ္လုိက္တယ္။ အဲဒါဟာ အဘိဓမၼာ ရဲ႔ အႏွစ္သာရပဲ။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အာရုံသိသေဘာ ခႏၶာငါးပါးကုိ ရႈမွတ္ရန္ နည္းေပး ပုံ
------------------------------------------------------------
ဒီေတာ့ ပရမတၳတရား ရုပ္ကုိ ဘာသာျပန္တဲ့အခါ ေဖာက္ျပန္မႈ သေဘာတဲ့ ၊ ဥပမာ နဲ႔ သြားမွ ပုိလြယ္ မယ္။ ရုပ္ကုိ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ရႈတဲ့အခါ ေဖာက္ျပန္တဲ့သေဘာလုိ႔ရြတ္လုိ႔ မရဘူး။ ရုပ္လုိ႔ ရြတ္ၿပိူ မရႈ ရဘူး။
ရႈတဲ့အခါ ရုပ္က ဒီလုိ မေတြ႔ဘူး။ ရုပ္လုိ႔ မေျပာဘူး။ သူက ေရျမႈပ္လုိ ျပတယ္။ ေရျမႈပ္လုိ ျဖစ္ေနတယ္တဲ့။ ဘယ္လုိ ေရျမႈပ္လဲဆုိေတာ့ အခ်ဳိရည္ ပုလင္းေတြကုိ ဖန္ခြက္ထဲေဖာက္ထည့္တဲ့အခါ အျမႈပ္ မထဘူးလား။ ( ထပ္တယ္ ဘုရား)။
ေလ ေဘာလုံး ေလးေတြ လုိပဲေနာ္။ ၾကည့္ရင္းနဲ႔ေပ်ာက္မသြားဘူးလား။ (ေပ်ာက္သြားပါတယ္ ဘုရား)။ အဲဒီ အတုိင္းေတြ႔ရမယ္။ ဟုတ္မဟုတ္ၾကည့္ရေအာင္ ။ မေနာမွာ အာရုံသိကုိ ရုပ္ဘက္ ကၾကည့္ရမယ္ေနာ္။
ဘုန္းဘုန္း က သစ္ကုလားအုပ္ လုိ႔ ေျပာလုိက္မယ္။
ဘုန္းဘုန္းေျပာလုိက္တဲ့ အသံကုိ နားကေန ၾကားလုိက္ရတယ္။ ကာလ မျခား မေနာ မွာ ေပၚတယ္ ေနာ္။ လည္ပင္းရွည္ နဲ႔ သစ္ ကုလားအုပ္ ႀကီးလုိ႔ေျပာလုိက္တယ္။ ၾကားလုိက္တယ္ ေနာ္ ။ (တင္ပါ့ဘုရား။)
ဒီကဖြဲ႔လုိက္ေတာ့ ပုံရိပ္ေပၚမလာဘူးလား။ (ေပၚပါတယ္ ဘုရား)။ အဲဒါကုိ ေနာက္စိတ္အာရုံက အေျဖမွန္ ထုတ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ေပ်ာက္မသြားဘူးလား။ (ေပ်ာက္သြားပါတယ္ဘုရား)။ ေရျမႈပ္လုိပဲ။ သေဘာေပါက္ရဲ႔လား။ ေပ်ာက္သြားတာ အမွန္ေနာ္။ရၿပီေနာ္။
ေနာက္ဥပမာ==(ကုိယ္ေနတဲ့အိမ္ ) ဆုိရင္ မၾကားလုိက္ဘူးလား။(ၾကားပါတယ္ဘုရား)။ အိမ္ပုံေဖၚလုိက္တယ္။တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္မသြားဘူးလား။ (ေပ်ာက္သြားပါတယ္ဘုရား)။ ေရျမႈပ္လုိပဲ။ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ အခ်ုဳိရည္ ပုလင္းထဲမွာ ရွိတဲ့ ေရျမႈပ္ေလး ဟာလဲ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္မသြားဘူးလား။ (ေပ်ာက္သြားပါတယ္ဘုရား)။
အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႔ အိမ္လုိ႔ ေျပာရဲ႔လား။ (မေျပာပါဘူး ဘုရား)။ စကားမေျပာဘူးေနာ္။ ပညတ္ စကားလုံးလည္းမရွိ။ ပုံသ႑န္ ပညတ္ လဲမရွိ။ အထည္ ပညတ္လဲမရွိပဲ ေပ်ာက္သြားတယ္။ တခ်က္ရၿပီေနာ္။
ေဝဒနာ ဘက္က ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္လည္း ေဝဒနာလုိ႔မရႈရဘူးတဲ့ ၊နာတယ္ က်င္တယ္ လုိ႔မရႈရ ဘူးတဲ့၊ ဘယ္လုိရႈရလဲဆုိေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္ပါ။ ေရပြက္လုိ ေတြ႔ရတယ္တဲ့။ နာတာ က်င္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ခံစားမႈ သေဘာလုိ႔လည္း မယူနဲ႔၊ ဒါက နားလည္ ေအာင္ေျပာတာ ။
တကယ္ေတြ႔ ရတာက ေရပြက္လုိ ေတြ႔ ရတာေနာ္။ နာတယ္ နာတယ္ ဆုိတဲ့ စကားနဲ႔ မေတြ႔ဘူးေနာ္။ အဲဒီလုိဆုိေတြ႔ မွာ မဟုတ္ဘူး။ေရပြက္လုိေတြ႔မွ ေဝဒနာ ကုိေတြ႔မွာတဲ့ သေဘာေပါက္ၿပီလား။ပူတယ္ ေအးတယ္လုိ႔မၾကည့္ရဘူးေနာ္။ တကယ္ ၾကည့္ရင္ ဘုရား ကေရပြက္လုိ တဲ့။
ဥပမာ====ထမင္းအုိးတည္တဲ့အခါ ၊ဆူတဲ့အခါ ပြက္မလာဘူးလား။ (ပြက္လာပါတယ္ဘု ရား) ။ ဒီလုိ ပြက္ၿပီးရင္ေပ်ာက္မသြားဘူးလား။ (ေပ်ာက္သြားပါတယ္ဘုရား။)
ထိဆုိရင္ သိလုိက္တာ နဲ႔ ေပ်ာက္သြားတယ္။ေဝဒနာ ဘက္ကလည္း ေရပြက္လုိပဲ ေပ်ာက္ သြားတယ္ တဲ့။ နားလည္ၿပီေနာ္။ သညာဘက္ကၾကည့္ရင္ တံလွ်ပ္လုိ ေတြ႔ရမယ္တဲ့ ။ မွတ္သား တယ္လုိ႔ မေတြ႔ရဘူး။ မ်တ္သားဆုိတာ စကားလုံးသက္သက္ တံလွ်ပ္လုိေတြ႔ရမယ္တဲ့။
သခၤါရ ဘက္ ကၾကည့္ရင္ ငွက္ေပ်ာတုံးလုိေတြ႔ရမယ္တဲ့ ။ အႏွစ္မရွိဘူးတဲ့။ ငွက္ေပ်ာ တုံးကုိ တစ္ဖတ္စီခြာလုိက္၊ ေနာက္ဆုံးပိတ္ကုိင္စရာ က်န္ပါ့မလား။ )(မက်န္ပါဘူးဘုရား)။ အဲဒီ အတုိင္း မွတ္ရမယ္တဲ့။
ဝိဉာဥ္ ဘက္ ကၾကည့္ရင္ မ်က္လွည့္ လုိေတြ႔ရမယ္တဲ့၊ တကယ္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သိရမယ္။ သိ ဆုိတဲ့ အရာမွန္သမွ်ဟာ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔မွတ္ပါ။
ဥပမာ=== ငါးမ်က္ႏွာ အံစာတုံးလုိ ငါးဖက္က လွည့္ၾကည့္ေနတာ။ ငါးမ်ဳိးလုံး တျပဳိင္နက္ ၾကည့္ လုိ႔ မရဘူးေနာ္ ။ သိဆုိရင္ ေပၚတဲ့အခါ တစ္မ်ဳိးတည္းၾကည့္ရမွာ ။ ရႈတဲ့အခါ တစ္မ်ဳိးတည္းပဲ ၾကည့္ရမွာေနာ္။ ဘုရားရွင္ နည္းေပးခဲ့ၿပီးသား ။ အဲဒီထဲမွာ အမ်ားဆုံး ဘုရားေဟာၿပီး ရဟႏၱာ တာက သညာဘက္ကမ်ားတယ္ေနာ္။

က်မ္းအရၾကည့္တာ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားက သညာဘက္ကေနၾကည့္လုိ႔ ရဟႏၱာ တာမ်ားတယ္တဲ့။ တံလွ်ပ္လုိျမင္တာ အရွင္း ဆုံး ပဲ။

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: