Saturday, January 23, 2010

*နမကၠာရ ဘုရားရွိခုိး တြင္ပါဝင္ေသာ ခက္ဆစ္၏ အေျဖမ်ား -၂ *

အစိေႏၱယ် = မႀကံစည္ႏုိင္ေသာ ၊ႀကံေတြးမရႏုိင္ေသာ ၊

အပၸေမယ်= မႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ေသာ

ေသ႒ =ေလာကထက္ျမတ္ေသာ

ေဇ႒ = ေလာကထက္ႀကီးျမတ္ေသာ

အတုလ = တုဖက္+ ၿပဳိင္ဘက္ ကင္းေသာ

ပရမံ= ျမတ္လွစြာေသာ

အရဟံ= ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာ၊

ဘဂဝါ = ဘုန္းေတာ္ ေျခာက္ပါးႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ

သမၼာသမၺုဒၶ = အလုံးစုံေသာတရားကုိ မေဖာက္ မျပန္ မွန္ကန္စြာ၊ ကုိယ္တုိင္ထုိးထြင္း၍ သိေသာ။

အႏုတၱရ = မိမိထက္လြန္ျမတ္သူ မရွိေသာ

မာရဇိ = မာရ္ငါးပါးကုိေအာင္ေတာ္မူေသာ

တိေလာကႏၱဂူ = သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါး၏ အဆုံး သုိ႔ေရာက္ေတာ္မူေသာ ။

သယမၻဴ = တရားအလုံးစုံကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္သိေတာ္မူေသာ

ဘဝိႆရ = ဘဝ အလုံးစုံကုိ အစုိးရေတာ္မူေသာ

အသေခ်ၤယ် နာမတံဆိပ္ = မေရ မတြက္ႏုိင္ေသာ ၊ အမည္ေတာ္ ဘြဲ႔တံဆိပ္။

ဂုဏ္ဝိသိဌ္ = ထူးကဲႀကီးျမတ္ေသာဂုဏ္ထူး

ဇမၺဴဒိပ္ = ကၽြန္းဦးသေျပပင္ ေၾကာင့္ ၊ထင္ရွားေသာေတာင္ကၽြန္း။

ဘဝဂ္= သုံးဆယ့္တစ္ဘုံတြင္ အထက္ဆုံး ဘုံ။

ၾသကာသ သုံးရပ္ =ကာမဘုံ၊ ရူပဘုံ၊ အရုပဘုံ ဟူေသာ သတၱဝါ ေလာက၏ တည္ရာအရပ္။

သမိုက္အပ္ေသာ= သမုတ္အပ္ေသာ။

မဟာ ကဝိန္= ႀကီးျမတ္ေသာပညာရွိႀကီး။

သုခမိန္= ပညာရွိ

ပညိေျႏၵ = ဉာဏ္ပညာတည္း ဟူေသာ ဣေျႏၵ

ေက်းဇူးေတာ္အပုံ = ေက်းဖူးေတာ္အမ်ားအျပား

မကုိဋ္ = ဦးေခါင္း ၌ တပ္ဆင္အပ္ေသာ ၊ ျမတ္ေသာတန္ဆာ။

မဂၤလာ = က်က္သေရ ကုိ ရယူတတ္ေသာ။ မေကာင္းမႈကုိ ပယ္ျဖတ္တတ္ေသာသေဘာ။

ပထမာဒိက = အစဦးဆုံး

ဘူမိပါလ = သမၼတ မင္း

အာဒိစၥဂုိဏ္း= ေနမင္း အမ်ဳိး မွ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာေသာ။

သမၼဳတိေဒဝရာဇ္ = သမၼဳတိနတ္ဟုေခၚေသာမင္း။

ဇာတိမဟတၱဂုဏ္ = အမ်ဳိးဇာတ္အားျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္။

ပုည မဟတၱဂုဏ္= ဘုန္းေတာ္အားျဖင့္ႀကီး ျမတ္ေသာဂုဏ္။

ဝသုန္= ေျမႀကီး

ေသလာ= ေက်ာက္ေတာင္

အဏၰဝါ = ပင္လယ္ သမုဒၵရာ

ဂုဏ မဟတၱဂုဏ္ = ဂုဏ္အားျဖင့္ႀကီးျမတ္ေသာဂုဏ္။

အပၸဋိပုဂၢဳိလ္ = ႏႈိင္းယွဥ္ဘက္ မရွိေသာပုဂၢဳိလ္ ။

ဇမၺဴ = ဇမၺဴ ဒီပါ လကၤ်ာေတာင္ကၽြန္း။

ခ်က္ေဗြဘူမိ = ဇမၺဴ ဒိပ္ကၽြန္း၏ အလယ္ ဗဟုိေျမ။

အပရာဇိ ခရုိင္ = အပရာဇိတပလႅင္ ၊ ရန္သူတုိ႔ မေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္ ေနရာထူး။

ေညာင္မ႑ဳိင္ = သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္၏ ၾကည္ရာ ျဖစ္ေသာ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္။

ကာမေလာကဓာတ္ = နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ႏွင့္ လူ႔ျပည္ ဟူေသာ ကာမ သုဂတိ ခုႏွစ္ဘုံ။

ၾကည္းဟည္း = အသံက်ယ္ စြာ ျမည္သည္။

ေမခလာဂီရိ = မာရ္နတ္။ ဂီရိ ေမခလာ မည္ေသာ ဆင္။ ေျပာင္ႀကီး ေသဌ္နင္း ဆင္ေျပာင္ႀကီး၏ အရွင္သခင္ ျဖစ္ေသာမင္း။

မာရ္နတ္ = ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီး သည့္ နတ္

ပါရမီဉာဏ္ = ဆယ္ပါးေသာ ပါရမီ ဉာဏ္ေတာ္ကုသုိလ္။

ကံသမၻာရွိန္ = ကံ အေဆာက္အဦ အဟုန္။

ဝရဇိန္= သိၾကားမင္း၏ မုိးႀကဳိးစက္ = စိန္လက္နက္

ကိေလသာ စက္= တစ္ေထာင့္ငါးရာ ၊ကိေလသာ

သုံးေထာင္ဝက္ = သုံးေထာင္၏ တစ္ဝက္။

အာနာပါန = ထြက္သက္ဝင္သက္ကုိမွတ္၍ ဆင္ျခင္ျခင္း

ရုပါဝစရ၊ အရုပါဝစရ = ပထမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္၊ တတိယစ်ာန္၊ စတုတၳ သမာပတ္ ၊ စတုတၳစ်ာန္ ဟူေသာ ဝင္စားသည့္ ၊ စ်ာန္ေလးပါး။

ေရွးတီးကာလ = ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ ၊

ပရမတ္ = ရုပ္-နာမ္ တရား၊စိတ္ ေစတသိတ္၊ ရုပ္ နိဗၺာန္ ။

ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္= ေရွးက ျပဳခဲ့ဘူးသည္ကုိ ျပန္လည္သိျမင္ေသာဉာဏ္

ေဝေနယ် = ကၽြတ္ထုိက္ေသာသတၱဝါ

ကမၼ = ကုသို္လ္ ကံ။ အကုသုိလ္ကံ

ဂတိ= လားရာ အရပ္

စုတိ= ေရြ႔လ်ားျခင္း၊ ေသျခင္း ။

ပဋိသန္= ေမြးဖြားျခင္း

ဒူရ =ေဝးေသာ

ပဋိ စၦႏၷ =တစ္စုံတစ္ခုျဖင့္ ၊ ဖုံးအုပ္ထားေသာ၊

သဏွ= သိမ္ေမြ႔ေသာ

သုခုမ = ႏူးညံ့ေသာ၊ အႏုစိတ္ျဖစ္ေသာ ။

ဒိဗၺစကၡဳ = နတ္မ်က္စိကဲ့သုိ႔ျမင္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္

ၾသဃ = ေရ အလ်ဥ္ နဲ႔တူေသာ တရား။ ကာေမာဃ ၊ဘေဝါဃ ၊ ဒိေ႒ာဃ ၊ အဝိေဇၨာဃ ၊


Type your summary here.

ဒီစာကို Select ေပးၿပီးေရးပါ...
Type the rest of your post here.

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: