Saturday, April 16, 2011

အနာခံမွ အသာစံရသတၱဝါသည္ အတၱမွေပါက္ဖြားသည္႔အတြက္ အရာရာတုိင္း၌ အတၱကိုဦးစားေပး၏။ အတၱကို

ေကာင္းက်ိဳးျပဳသူတို႔အတြက္သာ ေကာင္းက်ိဳးျပန္လည္ ျပဳခ်င္၏။ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈ အေတာ္

မ်ားမ်ားသည္ အတၱႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကမ်ား၏။ ထိုအခါ အနာခံမႈႏွင္႔ အသာစံမႈတြင္ အနာခံမႈကို

မလိုလားၾက၊ အသာစံမႈကိုသာ လိုလားၾကသည္။ အတၱအားႀကီးေလေလ အနာမခံေလေလျဖစ္၏။ စင္စစ္ကား အနာမခံလွ်င္ အသာမစံရ၊ အနာခံမွ အသာစံရ၏။

အနာခံမႈသည္ စြန္႔လႊတ္မႈပင္ျဖစ္၏။ ထိုအနာခံ စြန္႔လႊတ္မႈသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အနာခံ

စြန္႔လႊတ္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အနာခံစြန္႔လႊတ္မႈ၊ စကားအရာ အနာခံစြန္႔လႊတ္မႈ ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ၏။ရုပ္ပုိင္း

ဆိုင္ရာတြင္ ကိုယ္ခ်မ္းသာမႈ၊ ေငြေၾကးဥစၥာ၊ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္း စသည္မ်ားပါဝင္၏။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

တြင္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမႈ၊ အေရးေပးခံရမႈ၊ ေက်းဇူးတင္ခံရမႈ၊ ေနရာရမႈ၊ နာမည္

ေကာင္းရမႈ စသည္မ်ားပါဝင္၏။ ထိုအရာေတြကို စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံရ၏။ သူတစ္ပါးစိတ္ခ်မ္းသာဖို႔

အတြက္ မိမိက စိတ္ဆင္းရဲခံသင္႔လွ်င္ခံရ၏။ စကားအရာတြင္ စီးစီးပုိင္ပုိင္၊ မေခ်မငံ၊ မေလးမစား၊ မေျပ

မျပစ္၊ မတည္မၾကည္၊ ေရွ႔တစ္မ်ိဳး ေနာက္တစ္မ်ိဳး ေလသံမာမာေျပာေသာ စကားမ်ိဳး စသည္႔ ကဏၰသုခ

မျဖစ္ေသာ စကားမ်ိဳးကို ခြင္႔လႊတ္သည္းခံျခင္းျဖင္႔ အနာခံရ၏။

စြန္႔စား ဟူသည္ စြန္႔ေသာသူတို႔သာ စားၾကရ၏။ ထိပ္တန္းမွာ ေရာက္ေနသူတို႔သည္ စြန္႔လႊတ္

အနစ္နာခံၿပီးမွသာ ေရာက္ၾကရသည္ျဖစ္၏။ မစြန္႔လႊတ္ဘဲ၊ အနစ္နာမခံဘဲႏွင္႔ ဘာမွ်မေအာင္ျမင္ႏိုင္။

ထိပ္တန္းသို႔လည္းမေရာက္ႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင္႔ အသာစံလိုပါက အနာခံၾကရမည္။

ကိုယ္႔အလုပ္သာ ကိုယ္လုပ္ပါ

ႀကီးပြားျခင္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ႀကီးပြားခ်င္လွ်င္ လက္ေတြ႔က်က်

အလုပ္လုပ္ရမည္။ အလုပ္ေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းလိမ္႔မည္။ အလုပ္လုပ္ရာ၌ ဝီရိယမပါ၍မျဖစ္။ ဝီရိယ

ရွိသူတို႔သာ အလုပ္ႀကိဳးစားၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ဝီရိယႏွင္႔ ကံ ကိုတစ္ထပ္တည္းမွတ္ယူရမည္။ ဝီရိယ

ေကာင္းသူတို႔သာ ကံေကာင္းၾကသည္။ ဝီရိယ မရွိသူတို႔သည္ ကံမေကာင္းႏုိင္ၾကေပ။

မိမိဘဝ လက္ရွိအေနအထားႏွင္႔ တိုက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေနေသာ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္သူတို႔

သာ ေရွ႔တန္းေရာက္ၾကသည္။ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး စသည္႔ နယ္ပယ္အသီးသီး

မွ ထိပ္တန္းပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အေျပာသမားေတြ မဟုတ္ၾက။ အလုပ္ သမား၊ ဝီရိယသမားတို႔သာ ျဖစ္ၾက

သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ထိပ္တန္းေရာက္ခ်င္သူတို႔သည္ မိမိလက္ရွိဘဝ အေနအထားႏွင္႔ တိုက္ရုိက္

သက္ဆုိင္ေနေသာ အလုပ္ကိုသာ ႀကိဳးစားလုပ္ၾကရမည္။

လူတစ္ဦး ႀကီးပြားဖို႔အတြက္ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ဝီရိယ သုံးပါးလုံး ေကာင္းဖို႔လိုအပ္၏ ဟုဆိုရာတြင္

ဝီရိယသာ အဓိကျဖစ္၏။ ကံႏွင္႔ ဥာဏ္တို႔သည္ မည္မွ်ေကာင္းေစကာမူ ဝီရိယ မစိုက္ထုတ္ပါက ထိုကံ

ႏွင္႔ ဥာဏ္တို႔ အက်ိဳးေပးခြင္႔ မရႏိုင္ပါ။ ပါရမီျပည္႔ေနေသာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ပင္ ဘုရားျဖစ္ဖို႔

တရားအားထုတ္ရပါေသး၏။ ကံေကာင္းလွ်င္ ဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဆိုရုိးမရွိ၊ ႀကိဳးစားလွ်င္ ဘုရားျဖစ္မည္

သာ ဆိုရုိးရွိပါသည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ ဘဝတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၾကရာ၌ ရုိးသား၊ ႀကိဳးစား၊ စိတ္ေကာင္း ေစတနာ

ေကာင္းထား၊ ဆင္ျခင္တုံအသိဥာဏ္တရား တိုးပြားေစၿပီး အနစ္နာခံသင္႔တာ အနစ္နာခံ၍ အလုပ္လုပ္

ကာ တည္ေဆာက္ၾကရမည္။

ေမတၱာေစတနာထားပါ

လူတုိင္းအေပၚ ေမတၱာ၊ ေစတနာထားပါ။(ေပးပါ)။ သူတို႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ ယူပါလိမ္႔မည္။

မိမိ ေမတၱာ၊ ေစတနာသည္ သူတစ္ပါး ရ၊ မရ မေသခ်ာေသာ္လည္း မိမိအတြက္ မိမိထားသေလာက္

ျပန္ရမည္ကား ေသခ်ာပါသည္။ မိမိ သူ႔အေပၚထားလိုက္ေသာ ေမတၱာ၊ ေစတနာသည္ သူ႔ဆီက တိုက္

ရုိက္ မိမိထံ ျပန္လာမလာ မေသခ်ာေသာ္လည္း တစ္ဦးဦးဆီမွ၊ တစ္ေနရာရာမွ လမ္းေၾကာင္းရွာၿပီး

ျပန္လာမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

မိမိအတြက္ လုံၿခံဳစိတ္အခ်ရဆုံး၊ အားအကိုးရဆုံးအရာသည္ မိမိ၏ ေမတၱာ ေစတနာသာျဖစ္

သည္။ မိမိဘဝအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာတို႔ကို တနင္႔တပိုး သယ္ေဆာင္လာမည္႔အရာသည္ မိမိ၏

ေမတၱာ၊ ေစတနာသာျဖစ္သည္။ ေမတၱာလိုခ်င္ ေမတၱာေပးပါ။ ေစတနာလိုခ်င္ ေစတနာေပးပါ။ မေပးဘဲ

ႏွင္႔ ဘာမွ်မရႏိုင္ပါ။ တစ္ခုခု လိုခ်င္လွ်င္ မိမိက တစ္ခုခု အရင္ေပးရလိမ္႔မည္။ မိမိထားရွိေသာ ေမတၱာ၊

ေစတနာသည္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမွ ပုပ္သိုးသြားမည္ မဟုတ္ပါ။

တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အပင္ေပါက္၊ အဖူးဖူး၊ အပြင္႔ပြင္႔၊ အသီးသီးလာမည္မွာ မုခ်ျဖစ္သည္

။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ လူတိုင္းအေပၚ အခ်ိန္တိုင္း ေစတနာထားပါ။ စႏၵကူးနံ႔သာ အႏွစ္သည္ သူအပါအဝင္ သူ႔

ဝန္းက်င္တစ္ခြင္ကို သူ၏ ရနံ႔ျဖင္႔ သင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိဳင္ေစသကဲ႔သို႔ မိမိ ေမတၱာ၊ေစတနာသည္ မိမိ အပါ

အဝင္ မိမိ၏ ဝန္းက်င္တစ္ခြင္ကို သာယာေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေစမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

အရာရာ အဆင္ေျပေစဖို႔

စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး စသည္႔ အေရးကိစၥတိုင္း၌ လူမႈဆက္ဆံေရးပါဝင္၏။ လူမႈဆက္ဆံေရး

ကို မ႑ဳိင္ျပဳ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ယႏၲရားမ်ား လည္ပတ္ေနရ၏။ လူမႈဆက္ဆံေရး မွန္သမွ်သည္

မ်က္စိ၊ နား၊ ပါးစပ္တို႔ကို အသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ၾကရ၏။ ထိုအထဲတြင္ ပါးစပ္သည္ အဓိကက်၏။ ပါးစပ္

မွထြက္လာေသာ စကားလုံးကို အတည္ျပဳလက္ခံ၍ လုပ္ေဆာင္ၾကရ၏။ ခ်စ္ေစလို ခံတြင္းလက္ေလး

သစ္၊ မုန္းေစလို ခံတြင္းလက္ေလးသစ္ ျဖစ္၏။ လူမႈဆက္ဆံေရး ေျပလည္ဖို႔အတြက္ မုန္းေစလို႔မျဖစ္၊ ခ်စ္ေစဖို႔သာလုိ၏။

အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈကို ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေနရာတိုင္း၊ ကိစၥတိုင္း၌ မမွန္ကန္ေသာ

စကားကို ေရွာင္ၾက၍ မွန္ကန္ေသာစကားကိုသာ တည္တည္တံ႔တံ႔ေျပာပါ။ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး အမုန္းပြား

မည္႔စကား၊ ေသြးကြဲမည္႔စကား၊ ေမတၱာအေစးျပယ္မည္႔ စကားမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦး

ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ ေသြးစည္း ညီညြတ္မည္႔စကားမ်ိဳးကိုေျပာပါ။ မိုက္မဲရုိင္းစိုင္း၊ မာေက်ာခက္ထန္၊ေမာက္

မာစီးပိုး၊ ရင္႔သီးၾကမ္းတမ္း၊ ကဲ႔ရဲ႕ရႈတ္ခ်၊ ႏွိမ္႔ခ်ျပစ္တင္၊ ေလသံမာေသာ စကားမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္၍

ယဥ္ေက်းလိမၼာ၊ ညင္သာညက္ေညာ၊ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔၊ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာ၊ နားဝင္ခ်ိဳေသာ ပိယဝါစာ စကား

မ်ိဳးကိုေျပာပါ။ သူ႔က်ိဳး၊ ကိုယ္႔က်ိဳး အမ်ားအက်ိဳးမရွိေသာ စကားမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ သူ႔က်ိဳး၊ ကိုယ္႔က်ိဳး

အမ်ားအက်ိဳးရွိမည္႔ စကားမ်ိဳးကိုေျပာပါ။ အရာရာ အဆင္ေျပပါလိမ္႔မည္။

ေကာင္းကြက္ကိုရွာ ေမတၱာ

ေကာင္းပါသည္ ဆိုသူသည္ အျပည္႔မေကာင္းႏိုင္သလို၊ ဆိုးပါသည္ဆိုသူသည္လည္း

တစ္ကြက္ေကာင္းေတာ႔ ရွိတတ္ပါသည္။ ေမတၱာဟူသည္ သူတစ္ပါး၏ေကာင္းကြက္ကိုရွာေဖြေက်နပ္၍

၊ညံ႔ကြက္ဆိုးကြက္ကို ခြင္႔လႊတ္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အရာရာတုိင္း၌ အေကာင္းအဆိုးဒြန္တြဲေန၏။

သာမန္လူမ်ားကို မဆိုထားဘိ၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေခါင္းေဆာင္တိုင္းလိုလိုပင္ အားနည္းခ်က္၊

ေပ်ာ႔ကြက္ ဟာကြက္ကေတာ႔ ရွိတတ္ၾကသည္သာ။ ေပ်ာ႔ကြက္ ဟာကြက္မရွိပါဆိုသူသည္ ဟိုမေရာက္

သည္မေရာက္သူသာျဖစ္ရမည္။

လူတစ္ဦး၏ မေကာင္းတာေတြ လိုက္ေျပာေနလို႔ ဘာမွ် အက်ိဳးအျမတ္ မရွိႏိုင္ပါ။ ထိုလူႏွင္႔

သင္႔ျမတ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္လည္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မေကာင္းတာေတြ မျမင္ပါႏွင္႔။ မေျပာပါႏွင္႔။

ခြင္႔လႊတ္ထားလိုက္ပါ။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ျပဳျပင္ေပးပါ။ သုသာန္ တစသခ်ႋဳင္းဝႏွင္႔ လမ္းဆုံလမ္းမ လမ္းေလး

ခြတို႔၌ ပံ႔သကူသကၤန္းေကာက္ေသာ ရဟန္းေတာ္သည္ မေကာင္းေသာအဝတ္ပိုင္းေလးေတြကို ဆုတ္

ၿဖဲခြာပစ္ၿပီး၊ ေကာင္းေသာအဝတ္ပိုင္းကိုသာ ေကာက္ယူစပ္ခ်ဳပ္၊ ေဆးဆိုးဝတ္ရုံ သုံးစြဲပုံကို ပမာထားၿပီး

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံအလုပ္လုပ္ပါ။ ေကာင္းကြက္ေလးေတြရွာေျပာပါ။ ေကာင္းကြက္ေလးေတြရွာ

ေက်နပ္ပါ။ အရာရာေအာင္ျမင္ပါလိမ္႔မည္။ သူေတာ္ေကာင္းမည္သည္ သူတစ္ပါး၏မေကာင္းေၾကာင္း

ႏွင္႔ မိမိ၏ေကာင္းေၾကာင္းကို သူတစ္ဦးက ေမးျမန္းေသာ္လည္းမေျပာၾကပါ။ သူတစ္ပါး၏ မေကာင္း

ကြက္ကိုျမင္မိ၊ ေျပာမိေသာအခ်ိန္၌ ႏွလုံးအိမ္တြင္ ေဒါမနႆပြားရပါ၏။ ေကာင္းကြက္ကို ျမင္မိ၊ေျပာမိ

ေသာအခ်ိန္၌ ႏွလုံးအိမ္တြင္ ပီတိေသာမနႆ ပြားရပါ၏။ ေဒါမနႆသည္ အကုသုိလ္တရားျဖစ္သည္႔

အတြက္ အျပစ္သင္႔၍ ဒုကၡေပးမွာ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒါမနႆပြားရသည္႔အတြက္ အျပစ္လည္းသင္႔

၊ ဒုကၡလည္းျဖစ္၊ အရႈံးသာ အဖတ္တင္ပါသည္။ ဘာတစ္ခုမွအက်ိဳးအျမတ္ထြက္မလာပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔

မိမိႏွလုံးအိမ္တြင္ ေဒါမနႆမျဖစ္ေစဖို႔ သူတစ္ဦး၏ မေကာင္းကြက္ေတြကို ေရြးခ်ယ္မျမင္ပါႏွင္႔။ မိမိ

ႏွလုံးအိမ္တြင္ ပီတိေသာမနႆျဖစ္ေစဖို႔ သူတစ္ဦး၏ေကာင္းကြက္ေလးေတြကို ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ျမင္ပါ။

ေက်နပ္ပါ။ ႏွလုံးအိမ္၌ ေမတၱာသက္ဝင္ေနေသာအခ်ိန္သည္ ဘဝေအးခ်မ္းလွပါ၏။

ထို႔ေၾကာင္႔ ေရႊသုဝဏ္ေျပာထားတာရွိပါသည္။ ဘယ္အရပ္မွာေနေန၊ ဘယ္အရပ္ကိုသြားသြား

စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔ သတိထားရမည္။ ကိုယ္က်င္႔တရား ထိန္းသိမ္းလို႔ထားၿပီး က်န္းမာသန္႔ရွင္းေအာင္ေနရ

မည္။ ဝတ္စားတတ္ကာ ေနထိုင္တတ္၊ သြားလာတတ္ဖို႔ ေျပာဆိုတာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ခ်မွတ္

ထားတဲ႔ စည္းကမ္း ရိုေသ ပညာတတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမည္။ ေနဆဲရပ္၌ လြန္ေပ်ာ္ပိုက္ၿပီး သူ႔ထံေနခိုက္

သူ႔ႀကိဳက္လိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒါေၾကာင္႔ စင္စစ္ကား အနာမခံလွ်င္ အသာမစံရ၊ အနာခံမွ အသာစံရမည္ဟု တင္ျပလိုက္ပါ

သည္။

ဆန္းျပည္႔ႏိုင္

အပၸမာဒ မဂၢဇင္း၊အတြဲ(၈)၊ အမွတ္(၃) မွ

မွတ္ခ်က္---ထုိင္ဝမ္ မွ ဓမၼမိတ္ေဆြ ကုိႏုိင္လင္းဦး ေပးပုိ႔ေသာဓမၼဒါန အလွဴ ျဖစ္ပါတယ္..။ဤေကာင္းမႈ ႏွင့္စပ္သမွ် အားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေအးျမၿငိမ္းခ်မ္းေသာ မဂၤလာ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ၾကပါေစရန္ ေမတၱာပုိ႔သအပ္ပါသည္။0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: