Thursday, March 1, 2012

ရာဟုလာသုိ႔....သုေမဓာ ဥဒါန္း


ကတညဳတမ်က္စိျဖင့္ ေလာကကုိၾကည့္ျမင္ၿပီးေလာက ေကာင္းက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းလာပါက အားတင္းဖြယ္ ပုံရိပ္ အျဖစ္ရႈၾကည့္ဖြယ္အေကာင္းဆုံး ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံးရဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၊ အေလာင္းေတာ္ဘဝ သူေမဓာရွင္ရေသ့ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူဘုရားျဖစ္ခ်င္တာ သူ႔အတြက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ေလာက အတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားျဖစ္ပါမွ ေလာကကုိ တာဝန္အေက်ဆုံး ကယ္တင္ႏုိင္မယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။
သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကုိ စဥ္းစားမယ္ ဆုိလွ်င္ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္မွ၊ ေလးပါဒ မွ်ရွိေသာ ဂါထာတစ္ပုဒ္ကုိ နာၾကားလုိ႔မဆုံးခင္ေလး မွာပင္ ရဟႏာၱ ဘဝနဲ႔ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ရရွိႏုိင္တယ္ ဆုိတာ အားလုံးကသိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေမမဲ့ သုေမဓာ သည္ နိဗၺာန္ကုိ မယူေသးပဲ စြန္႔လႊတ္လုိက္ပါတယ္။ နိဗၺာန္ခ်င္းက ျခားနားေနလုိ႔ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳတဲ့နိဗၺာန္နဲ႔ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ား မ်က္ေမွာက္ျပဳတဲ့နိဗၺာန္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကအတြက္သူ႔ အက်ဳိးကုိ ေလးသေခ်ၤနဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္းေနာက္က်ခံ ၿပီးမွ ယူေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား ရဲ႔ေက်းဇူးေတာ္ အနႏၲကုိ တကယ္သိရွိလုိပါလွ်င္ သုေမဓာ ရွင္ရေသ့
ဘဝကုိနားလည္ေအာင္ ႀကဳိးစားဘုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ပ်ဳိရြယ္စဥ္ကာလ ကတည္းက မိဘႏွစ္ပါး ဆုံးပါးသြားခဲ့တာ၊ ဘုိးေဘးဘီဘင္မွဆင္းသက္ေသာ အေမြပစၥည္းမ်ားက ကုေဋကုဋာမုိ႔ အဲဒီ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေလာကကုိ ပ့့ံပုိးမယ္ဆုိလည္း ရႏုိင္ပါတယ္။ အမရဝတီေနျပည္ေတာ္မွာ သူ႔ေခတ္က ေက်ာင္းသင္ပညာရပ္ ေတြကုိ တတ္ကၽြမ္းခဲ့တာ…………….
ပေရာဟိတ္ ဘြဲ႔ခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ တတ္ကၽြမ္းခဲ့ ပါတယ္။ သူဟာ သူတပါးနဲ႔ မတူ၊ တမူ ထူးျခားတဲ့ အေတြးအျမင္ ရွိတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိသေႏၶဉာဏ္အရလည္း အလြန္ထက္ျမက္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
ေလာကကုိ တကယ္ႀကီးပြား တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိရင္ ပစၥည္းဥစၥာနဲ႔ ပံ့ပုိးလုိ႔အက်ဳိးရွိလွတာ မဟုတ္။
အတတ္ပညာနဲ႔ပံ့ပုိးလုိ႔ အက်ဳိးရွိလွတာလည္း မဟုတ္ဘူးဆုိတာ။ ကုိယ္ေတြ႔ အရ ထုိးထြင္းသိျမင္ခဲ့ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ပစၥည္းဥစၥာနဲ႔ အတတ္ပညာေတြဟာ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ မေပးႏုိင္ ပူေလာင္မႈကုိသာေပးနုိင္ၾကပါတယ္။
ပစၥည္းရွိျပန္ပါကလည္း ပစၥည္း ကသူ႔ခ်ည္းမေန၊ မာန ကုိေခၚလာ၊ ေသာကကုိ ေခၚလာတတ္ပါတယ္။
ပညာရွိျပန္ပါကလည္း ပညာက သူ႔ခ်ည္းမေန မာနကုိေခၚလာတတ္၊ ေဒါသကုိေခၚလာတတ္တယ္ ဆုိတာကုိ သုေမဓာကေကာင္းေကာင္း သိလုိ႔ေနခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ေလာကကုိ သာယာ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ဖန္တီးရာမွာ ပစၥည္းဥစၥာေတြ အတတ္ပညာေတြဟာ တကယ္တမ္းအားကုိးေလာက္တဲ့ အရာဝတၳဳေတြ မဟုတ္ေၾကာင္း သူနားလည္ပါတယ္။

တကယ္အားကုိးေလာက္တဲ့ အရာဝတၳဳကုိ သူလုိခ်င္ ခဲ့ပါတယ္။
အဘယ္အရာသည္ ေလာကအား ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေစပါသနည္း။

အဘယ္အရာသည္ အားကုိးေလာက္ေသာ ၿငိမ္းေအး ဖြယ္ရာျဖစ္ေလသနည္း ဆုိတဲ့ေမးခြန္း ကုိ ကုိယ္တုိင္ေျဖဆုိခဲ့ပါတယ္။
သူ႔အေျဖကား ကုိယ္က်င့္သိကၡာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ကုိထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ တဏွာေလာဘကုိ သတ္ရပါတယ္။ တဏွာေလာဘကင္းမွသာ သာယာၿငိမ္းေအးေသာ ဘဝကုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဏွာေလာဘ ဆုိတာ ဒုကၡကုိ ဖန္တီးစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းတဏွာေလာဘကုိ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း
အမွန္တရား သမုဒယသစၥာ လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မာနဆုိတာ တကယ္ အရင္းစစ္လုိက္ေတာ့ တဏွာ နဲ႔ပင္စပ္ပါတယ္။ ေသာက ပရိေဒဝတုိ႔ ဆုိတာကလည္း တဏွာ ေလာဘက ျမစ္ဖ်ားခံ ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကဟူ၍ တည္ရွိျခင္း သည္ ပင္လွ်င္ အဝိဇၨာ နဲ႔ တဏွာ မွ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့တာ ပဲမဟုတ္ပါလား။ ေလာကကုိတည္ေဆာက္တဲ့ ဗိသုကာ၊တဏွာေလာဘ ကုိ မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ သိပါမွ ေလာကသည္ ေသာကမွ လြတ္ေျမာက္ ပါလိမ့္မယ္။ သုေမဓာ သည္ သူျမင္ေသာ ဤအျမင္ကုိ ေလာကအားေပးခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ေပးနုိင္ေအာင္လည္း သူႀကဳိးစားခဲ့ပါတယ္။
သုေမဓာ ဘဝ မွာက်ဴးရင့္ခဲ့တဲ့ ဒီ…ဥဒါန္းေလးကုိ ဖတ္ရေလတုိင္း ကၽြန္မ သည္ သုေမဓာ ၏ ဆုံးမ မႈျဖင့္ညံ့သက္ တည္ညိမ္ ႀကံ့ခုိင္ရၿမဲပါ..။ဒီဥဒါန္းေလးကေတာ့

သုေမဓာဥဒါန္း က်ဴးေသာဂါထာ

သဟံ ေသာ အဟံ ထုိ-ငါ သုေမဓာ ရေသ့သည္ ၊တဒါ ထုိအခါ၌
ဇာတိဓေမၼာ- ပဋိသေႏၶ တည္ေနရျခင္း၊ ဆုိတဲ့ဇာတိသေဘာသည္ အမွီမုခ် ဧကန္ ျဖစ္ခဲ့သည္ မွန္၏။
ဇရာဓေမၼာ- သြားက်ဳိးဆံျဖဴ ၊အေရမူတြန္႔ ၊ေၾကာက္ရြံ႔စရာပမာ၊ ေမ်ာက္အုိပုံ ဆုိမက အုိမင္းရျခင္းဆုိတဲ့ ဇရာသေဘာသည္ အမွီ ျမစ္ျမစ္ေျခေျခ ျဖစ္ခဲ့ေပ၏။
ဗ်ာဓိဓေမၼာ-ေညာင္းညာကုိက္ခဲ ေရာဂါစြဲကာ ဖ်ားနာရျခင္းဆုိတဲ့ ဗ်ာဓိသေဘာသည္ အမွီမေရွာင္မလႊဲသာသျဖင့္ ျဖစ္ခဲ့ရေပ၏။
တသၼာ - ထုိသုိ႔ ဇာတိ၊ဇရာ၊မရဏ သေဘာ ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ႏွိပ္စက္တတ္လုိေသာေၾကာင့္၊
အဇရံ - မအုိရာလည္းျဖစ္ထေသာ----
အမတံ-အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ေသျခင္းကင္းရာလည္းျဖစ္ထေသာ---
နိဗၺဳတိ ံ၊ဇာတိ၊ဇရာ၊ဗ်ာဓိ၊ မရဏ စသည္ေလာင္ၿငီး တစ္ဆယ့္တစ္မီးေသာ မီးတုိ႔၏ ကင္းျငိမ္းရာအမွန္၊ျပည္နိဗၺာန္သုိ႔၊
ပရိေယသိႆာမိ- တအားထုတ္၍ သုတ္သုတ္လွ်င္ျမန္ ၊ရွာႀကံလုိက္ပါေတာ့အံ့သတည္း။
ပရိေယသိႆာမိ---ႏြံကၽြံျမဳတ္သည့္ ၊ ဆင္ေျပာင္ကုန္းအထက္ ရုန္းထြက္သလုိ အရုိးပဲေက်ေက်၊အေရပဲျပတ္ျပတ္၊ ေယာက်ၤားျမတ္တုိ႔ စြမ္းအားျဖင့္ မဆုတ္နစ္ တမ္းႀကဳိးပမ္း အားထုတ္ ပါေတာ့ အံ့သတည္း။

---ႏြံကၽြံျမဳတ္သည့္ ၊ ဆင္ေျပာင္ကုန္းအထက္ ရုန္းထြက္သလုိ အရုိးပဲေက်ေက်၊အေရပဲျပတ္ျပတ္၊ ေယာက်ၤားျမတ္တုိ႔ စြမ္းအားျဖင့္မဆုတ္တမ္းႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ပါေတာ့အံ့သတည္း။------
ဆုိတဲ့စကားလုံးကေတာ့ အမ်ား ေကာင္းက်ဳိးလုိလားၾကတဲ့ ႏွလုံးသား မ်ားစြာအတြက္ တက္ၾကြ ရႊင္လန္း ခန႔္က်န္း ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သ အပ္ပါတယ္..။
ဒီစာစုျဖင့္
*ရာဟုလာ* လုိ႔အမည္ေပးထားေသာ စာသင္ခန္းမ်ားမွတဆင့္ ရဲရင့္ရည္ မြန္ ထူးခၽြန္ေစေၾကာင္းလူငယ္အေပါင္းကုိ ဓမၼေရစင္တုိက္ေကၽြး ၿငိမ္းေအးေစမည့္ အရွင္ျမတ္သုိ႔ ဂုဏ္ျပဳလ်က္ ေရးသား ပူေဇာ္ အပ္ပါသည္။

က်မ္းကုိး- ဆရာႀကီး ဦးေရႊေအာင္ေရးသားေသာ- ဗုဒၶ- ေလာကသားတုိ႔၏ အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္ (ကုိယ္က်င့္ ဗုဒၶဝင္) စာအုပ္မွ ေပးအပ္ေသာ အေတြးအေခၚနဲ႔ စာသားမ်ားကုိ ကုိးကားေရးသားပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: